21 دي 1396 18:39:13
فايل/ برش استاني شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي استان هرمزگان

در راستاي اجراي تبصره 3 بند (ج) بخشنامه جشنواره شهيد رجايي به شماره 1073123 مورخ 15‏/12‏/1395 مبني بر ارزيابي عملكرد واحدهاي اداري شهرستاني و مصوبه شوراي راهبري توسعه مديريت استان مبني بر تشكيل كميته راهبري توسعه مديريت شهرستان به رياست فرمانداران محترم و عضويت نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، فايل برش استاني شاخص هاي عمومي در اين رابطه به پيوست درج شده است.

در راستاي اجراي تبصره 3 بند (ج) بخشنامه جشنواره شهيد رجايي به شماره 1073123 مورخ 15‏/12‏/1395 مبني بر ارزيابي عملكرد واحدهاي اداري شهرستاني و مصوبه شوراي راهبري توسعه مديريت استان مبني بر تشكيل كميته راهبري توسعه مديريت شهرستان به رياست فرمانداران محترم و عضويت نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، فايل برش استاني شاخص هاي عمومي در اين رابطه به پيوست درج شده است.

در اين راستا مقرر است دستگاه هاي اجرايي، برش شهرستاني شاخص هاي عمومي را با استفاده از اين فايل تهيه نمايند و به منظور انجام فرايند ارزيابي عملكرد واحدهاي اداري مذكور تا مورخ 10 مرداد ماه به اين سازمان ارسال نمايند.

در اين خصوص لازم به ذكر است:

در تدوين برش شهرستاني دستگاه مي بايست حاصل جمع اهداف كمي تعيين شده براي واحدهاي اداري كليه شهرستان ها با هدف كمي مندرج در برش استاني دستگاه در سال 1395 مربوط به هر يك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي منطبق باشد.

در صورتيكه هر يك از دستگاه هاي اجرايي برش شهرستاني شاخص هاي عمومي واختصاصي را ارايه ننمايند و يا برش ارايه شده بر اساس اهداف كمي دستگاه تدوين نشده باشد واحدهاي اداري شهرستان بر اساس همان اهداف مندرج در برش استاني دستگاه ارزيابي خواهند شد.
تعداد بازدید از سایت 442626 تعداد بازدید از صفحه 39 تعداد بازدید امروز صفحه 45 افراد آنلاین 143 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 143

Powered by Tetis PORTAL