براي استفاده از خدمات الكترونيك اين سازمان بر روي معاونت يا مديريت مربوطه كليك كنيد

معاونت آمار و اطلاعات

معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

مديريت نظام فني و اجرايي

مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري