شرح وظايف مديريت و دستورالعملها
 • شرح وظايف شوراي فني و نظارت استان

  1 ـ همكاري در تهيه و تدوين نظام جامع نظارت، ضوابط، شاخص‌ها، دستور‌العمل‌ها، فرآيندها، استاندارد‌ها و چك‌ ليست‌هاي نظارتي با دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

  2 ـ  مشاركت در طراحي و مديريت سامانه‌هاي نظارت كلان در سطح ملي و استاني.

  3 ـ رصد توسعه استان با نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت توسعه استان با همكاري واحدهاي ذي‌ربط سازمان استان و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

  4 ـ پيگيري و اخذ گزارش‌هاي نظارتي از واحدهاي ذي‌ربط سازمان استان، تلفيق گزارش‌ها، تجزيه و تحليل و جمع‌بندي آنها و ارايه راهكار مناسب جهت بهبود امور و رفع موانع و مشكلات و ارسال گزارش‌ها حسب مورد به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا رياست سازمان استان.

  5 ـ پيگيري اجراي تصميمات شوراي نظارت راهبردي مركز مرتبط با استان.

  6 ـ تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي (مطابق قوانين و مقررات) و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

  7 ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف و مقررات مربوطه در سازمان استان و انجام ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي سازمان استان با همكاري واحدهاي ذي‌ربط و تهيه گزارش‌هاي نظارتي براي رياست سازمان استان و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظار

  8 ـ ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم با ساير دستگاه‌هاي نظارتي استان و انجام پيگيري‌هاي لازم.

  9ـ تهيه گزارش‌هاي موضوعي و موردي حسب نظر رياست سازمان استان و دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

  ابلاغي: 94/12/24
  كليه حقوق اين سايت معلق است به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان.
Copyright © 2000-2016 Hormozgan.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL