شرح وظايف و اختيارات شورا
شرح وظايف شوراي فني و نظارت استان

1 ـ همكاري در تهيه و تدوين نظام جامع نظارت، ضوابط، شاخص‌ها، دستور‌العمل‌ها، فرآيندها، استاندارد‌ها و چك‌ ليست‌هاي نظارتي با دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

2 ـ  مشاركت در طراحي و مديريت سامانه‌هاي نظارت كلان در سطح ملي و استاني.

3 ـ رصد توسعه استان با نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت توسعه استان با همكاري واحدهاي ذي‌ربط سازمان استان و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

4 ـ پيگيري و اخذ گزارش‌هاي نظارتي از واحدهاي ذي‌ربط سازمان استان، تلفيق گزارش‌ها، تجزيه و تحليل و جمع‌بندي آنها و ارايه راهكار مناسب جهت بهبود امور و رفع موانع و مشكلات و ارسال گزارش‌ها حسب مورد به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا رياست سازمان استان.

5 ـ پيگيري اجراي تصميمات شوراي نظارت راهبردي مركز مرتبط با استان.

6 ـ تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي (مطابق قوانين و مقررات) و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظارت راهبردي و مركز ملي نظارت در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

7 ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف و مقررات مربوطه در سازمان استان و انجام ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي سازمان استان با همكاري واحدهاي ذي‌ربط و تهيه گزارش‌هاي نظارتي براي رياست سازمان استان و ارايه نتايج به دبيرخانه شوراي نظار


  

مسعود حاجي احمدي ، مدير نظام فني و اجرايي

آدرس:بلوار علي ابن ابيطالب ،چهارراه پگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي

تلفن :33665340

نمابر :33665345

www.hormozgan.mporg.ir

hajiahmadi@mporg.ir
كليه حقوق اين سايت معلق است به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان.
Copyright © 2000-2016 Hormozgan.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL